**ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സുന്ദരദിവസമാകട്ടെ.. **

Monday, September 3, 2012

പാഠം 1

വെറുതെയൊന്നു മയങ്ങാന്‍ കിടന്നപ്പോള്കണ്ട സ്വപ്നത്തിലെ സുന്ദരമായ ഈരടികള്‍.ഞാനൊരു കുഞ്ഞായിമാറി.കഴിഞ്ഞു പോയ ആ ബാല്യമേ എന്നെങ്കിലും നിനക്കിനി തിരിച്ചുവരാന്‍ കഴിയുമോ...............

No comments:

Post a Comment